Grote Optocht

Algemene informatie:

De zondag tijdens carnaval  (zondag 23 februari 2020) in het Kraaierijk staat in het teken van de grote optocht. Voorafgegaan door de prins en zijn gevolg, trekt er een bonte stoet door het Kraaierijk. Zowel wagens, groepen, paren en eenlingen gaan met elkaar de strijd aan. De deelnemers zullen erkennen dat dit soms een ware concurrentiestrijd is.

Bij het organiseren van een optocht komt veel kijken, zo dient het parcours uitgedacht te worden, wagens van buitenaf aangetrokken te worden, het reglement opgesteld te worden, en natuurlijk zorg dragen dat op de dag zelf alles in goede banen geleid wordt. Een aparte tak hierbij is natuurlijk de jurering.

Aanspreekpunt:
Martijn Schrauwen

Commissieleden:
Jan van Overveld, John Woestenberg, Adrie van Dijk, Pieter Vos, Anton Hartman, Jean Paul Matthijssen en Martijn Schrauwen, Etienne van Steenhoven.

Inschrijving:

Mochten jullie al weten dat je mee wil doen aan de grote optocht in Rucphen met het motto: “Alles op z’n kop”, graag het bijgevoegde inschrijfformulier invullen zodat we jullie deelname kunnen noteren! Veel plezier met de voorbereidingen!

INSCHRIJFFORMULIER GROEP-DUO-ENKELING

INSCHRIJFFORMULIER WAGENS

Reglement Grote Optocht Kraaierijk 2020

MAIL HET INGEVULDE FORMULIER VÓÓR 1 FEBRUARI 2020 NAAR: optocht@kraaierijk.nl

de route voor 2020:

Prijzengeld 2020 (onder voorbehoud):

wagens groepen duo’s en enkelingen
1e prijs € 300,00 € 100,00 € 50,00
2e prijs € 250,00 € 80,00  € 30,00
3e prijs € 225,00 € 60,00 € 15,00
4e prijs € 200,00 € 50,00 € 10,00
5e prijs € 175,00 € 40,00 € 5,00
6e prijs € 150,00 € 35,00 € 5,00
7e prijs € 135,00  € 30,00 € 5,00
8e prijs € 100,00 € 30,00 € 5,00
9e prijs € 100,00 € 30,00 € 5,00
10e prijs € 100,00 € 30,00 € 5,00

 

 

Reglement Grote optocht:

A. ALGEMEEN

1. Inschrijving voor de jaarlijkse carnavalsoptocht kan uitsluitend geschieden door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijffor­mu­lier van Rucphense Carnaval Stichting op tijd en plaats zoals door de werkgroep optocht  van de Rucphense Carnaval Stichting vroegtijdig be­kend wordt gemaakt.

2. Inschrijfformulieren die 2 weken voor de optocht binnenkomen worden als niet ontvangen beschouwd.

3. Bij de inschrijving worden naam, adres, etc. van de persoon opgegeven die verantwoordelijk is voor deelnemende organisatie/personen en voertuigen etc.

4. Plaats waar de deelnemer indelingsnummers en eventuele verdere instructies kunnen afhalen zal tijdig bekend worden gemaakt.

5. De optochtcommissie dient tijdens de bouw en optocht de gelegenheid geboden te worden om de deelnemende onderdelen en voertuigen op bouw en constructieve alsmede veiligheidsnormen te kunnen controleren.

                                                                                                                           

B. DEELNAME

1. Deelname aan de optocht staat open voor eenieder die ouder is dan 16 jaar. Personen beneden gestelde leeftijd worden zonder begeleiding niet in de optocht toegelaten. Deelnemers uit de jeugdoptocht mogen wel meelopen, maar worden niet gejureerd.

2. De Rucphense Carnaval Stichting behoudt zich het recht voor deelnemers uit te nodigen buiten mededinging naar de prijzen.

3. Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn:

A. Personen gekleed in licht ontvlambare kostuums.

B. Zij, die kwetsende, aanstootgevende en/of onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.

C. Dieren, ongetemd of getemd.

D. Deelnemers en begeleiders die tijdens de Optocht alcohol nuttigen.

4. Elke carnavalsvereniging is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Hou dan ook rekening met eigen veiligheid, bouw verantwoord en veilig – topzwaar geeft gevaar – vooral bij het stoppen en aantrekken. Denk aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte van de toeschouwers, vooral aan de kinderen.

5. Alle motorvoertuigen auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs (geldig voor het betreffende voertuig) en niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.

 

C. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

1. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd (verzekeringsbewijs op verzoek te tonen).

2. Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, waaronder onder meer worden begrepen: motorrijtuigen, bussen, tractoren, bromfietsen, etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd(verzekeringsbewijs op verzoek te tonen). Dit blijft onverminderd van kracht en van belang wanneer U bij manoeuvres, die het gevolg zijn van foutief besturen, schade veroorzaakt en aansprakelijk wordt gesteld. De verzekeraar heeft echter de mogelijkheid wanneer hij hier aanleiding toe ziet, op de veroorzaker van de schade verhaal te halen, vandaar het onder C-1 gestelde.

3. Door het bestuur van de Rucphense Carnaval Stichting wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, op deze verzekering zijn alle schades met of door motorvoertuigen uitgesloten. Iedere deelnemer wordt geacht, W.A.-verzekerd te zijn. Alle aangekoppelde tweewielige wagens, ook tandemasters, achter een personenauto vallen automatisch onder de dekking van de auto. Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het trekkende voertuig. De organiserende stichting, noch de gemeente zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

4. Tijdens het transport naar en van het parcours dient iedere deelnemer (weggebruiker) te voldoen aan de wettelijke en plaatselijk geldende verkeersvoorschriften, en ook opmerkingen en aanwijzingen vanuit de organisatie in acht te nemen.

 

D. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS

1. Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp/ontwerp en uitbeelding hiervan af te stemmen op normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.

2. Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in gevaar kan komen.

3. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd.

4. In verband met de veiligheid van de deelnemers en publiek draagt de deelnemer er zorg voor dat naast de grote wagens enkele personen meelopen en toezicht houden.

5. De afmetingen van de wagens mogen niet groter zijn dan zoals aangegeven bij punt E (categorie en normen).

6. Iedere deelnemer dient zijn indelingsnummer, dat door de Optochtcommissie wordt uitgereikt, duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of dragen.

7. De gehele optochtroute, zoals vooraf door de optochtcommissie wordt bekend gemaakt, dient door alle deelnemers te worden gevolgd en uitgereden. Zo niet, dan behoudt de optochtcommissie het recht hier anders over te beslissen.

8. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie te allen tijde stipt op te volgen.

9. Alle deelnemers dienen zich een half uur voor het tijdstip van vertrek op de opstelplaatsen te melden bij de optochtcommissie.

10. De optocht vertrekt stipt om 13.30 uur. Zij die niet op de tevoren gemelde tijd bij de samenstelling aanwezig zijn worden na toestemming van het van de optochtcommissie achter de stoet aangesloten.

11. Het is verboden om vanaf het moment van opstellen tot en met het einde van de optocht alcoholhoudende drank te gebruiken!

12. Het is verboden vuurwerk, rookbommen, open vuur e.d. tijdens de optocht te ontsteken.

13. De wagens zijn verplicht omjaarlijks door erkende organisaties goedgekeurde brandblusapparaten met een minimum inhoud van 6 kg aan blusstof (ABC-poeder) mede te voeren en direct voorhanden te hebben. Bij geen goedgekeurde brandblusser of onvoldoende blusstof mag niet worden gestart. Op de wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is. Alle blusmiddelen moeten direct  binnen handbereik en duidelijk zichtbaar worden gesitueerd.

Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd, dit in speciaal daarvoor bestemde houders. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt, en als reserve onderdelen bij te hebben.

14. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur van de Rucphense Carnaval Stichting.

15. Wagens en overige gemotoriseerde voertuigen mogen pas na goedkeuring Rucphense Carnaval Stichting hun plaats innemen op het ontvangen startnummer. De wagens dienen alle draaiende delen afgeschermd te hebben ook de cardanas tussen trekker en wagen.

16. Deelnemers die niet aan de gestelde eisen voldoen of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, kunnen te allen tijde door het Hoofd van de Optochtcommissie van verdere deelname uitgesloten worden, of door politie en of de veiligheidscoördinator. Later zal beslist worden of verdere sancties nodig zijn.

17. Defecte wagens dienen zo snel mogelijk de optocht te verlaten. Uiteenvallen van de optocht dient voorkomen te worden. Kan er snel gerepareerd worden dan kan achteraan de optocht weer aangesloten worden.

18. Het is niet toegestaan om enigerlei spullen langs de route achter te laten tijdens en na het einde van de optocht.

E. CATEGORIEËN EN NORMEN

1. Bij inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij wenst deel te nemen. De Optochtcommissie beslist over de indeling in de categorieën.

Categorie A – Wagens

Categorie B – Groepen

Categorie C – Paren ( 2 personen)/ Enkelingen.

2. Maximale eisen van de wagens.

– Wagens = langer dan 3.00 meter, korter dan 30.00 meter. ( > 12.00 meter, dan meerdere bestuurbaar gekoppelde   eenheden verplicht) Deze lengte is exclusief tractor. De maximale hoogte is 8.00 meter en de maximale breedte is 3.50 meter.

– As afstand = 6.00 meter.

– Onderzijde – straatafstand = minimaal 0.30 meter.

– Indien de ruimte tussen aan elkaar gekoppelde onderdelen groter is dan 3.00

meter, dan dient deze opvallend zichtbaar gemaakt te worden  (Rood/Wit)

– Er mag op geen enkele wijze gebruik gemaakt worden van de aftak-as vanaf de tractor.

 

F. PRAKTISCHE WENKEN

1. De optocht zoveel mogelijk te laten trekken zonder de actie te storen.

2. Regelmatig achterom kijken of er geen gaten vallen, dan tempo aanpassen.

3. Bij een ernstige storing de dichtstbijzijnde persoon van de organisatie waarschuwen, deze stelt de optochtcommissie op de hoogte. Deze zal gepaste maatregelen nemen.

G. JURERING EN PRIJZEN

1. De jury wordt samengesteld en benoemd door de werkgroep optocht namens de Rucphense Carnaval Stichting. De jury hanteert de beoordelingsnormen zoals in dit reglement zijn toegevoegd.

Rubriek I    – Idee (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).

Rubriek II   – Uitvoering en Uitbeelding (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).

Rubriek III  – Carnavalesk (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).

Rubriek IV  – Actie en Beweging (Maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid).

Rubriek V   – Afwerking (maximaal 10 punten per deelnemer, per jurylid)

Alleen voor categorie B en C:

Rubriek VI   – Motto ( maximaal 10 punten per deelnemer per jury lid).

2. Begeleiders van wagens zullen niet worden beoordeeld op rubriek Actie & Beweging. De trekkende voertuigen voor de  wagens zullen wel in de totale jurering worden betrokken, hetgeen impliceert dat een jurylid punten in mindering kan brengen voor onversierde of niet omgebouwde trekkende/duwende voertuigen.

3. Binnen één maand na de optocht worden de puntenaantallen en de motivatie van de jury tijdens de jaarvergadering aan de            deelnemers bekend gemaakt.

4. De uitslag van de jury is bindend. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.

5. De volgorde van de prijzen is de volgorde die de jury aangeeft.

6. Jurering vindt plaats langs het gehele parcours.

7. Hij/zij ontvangt van de organisatie een startnummer, tegen inlevering van dit startnummer kan dan de prijs tijdens de prijsuitreiking worden overhandigd. Indien er geen startnummer getoond kan worden, wordt er geen prijs uitgekeerd.

8. Indien de optocht door weersomstandigheden, door de (plaatselijke) overheid bepaalde maatregelen en/of plaatselijke veiligheidsproblemen, zodanig dat de optocht niet door kan gaan, behoud de Rucphense Carnaval Stichting zich het recht de route te wijzigen.

 

H. SLOTBEPALINGEN

1. Voor de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Rucphense Carnaval Stichting na advies van de Optochtcommissie. Indien een beslissing, waarin het reglement niet voorziet, onverwijld moet worden genomen, wordt deze genomen door het Hoofd van de Optochtcommissie of diens plaatsvervanger. Voor zover de toepassing van de bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van de Rucphense Carnaval Stichting gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen.

2. Door de inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpen alle deelnemers zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.

Namens de Rucphense Carnaval Stichting

Werkgroep grote optocht Kraaierijk